Hội đồng Họ Trịnh phía Nam là một tổ chức xã hội dòng họ của bà con thân tộc họ Trịnh sinh sống ở các tỉnh phía Nam. Hội đồng họ Trịnh phía Nam trực thuộc Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 40/HĐHT ngày 27/10/2011 của Hội đồng họ Trịnh Việt nam. Hội đồng họ Trịnh phía Nam hoạt động trong khuôn khổ do luật pháp Việt Nam quy định, trên cơ sở “ Quy ước tổ chức, hoạt động của Hội đồng họ Trịnh phía Nam” ban hành ngày 4/12/2011.
Trang web : www.hotrinhphianam.com là trang thông tin điện tử chính thức của Hội đồng họ Trịnh phía Nam, để đáp ứng nhu cầu của bà con thân tộc họ Trịnh về nghiên cứu, phát huy truyền thống văn hóa dòng họ; kết nối gia phả tìm lại cội nguồn; khuyến học, khuyến tài phát huy tài năng tuổi trẻ; quảng bá các danh nhân, doanh nghiệp , hợp tác, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, làm ăn; tư vấn sức khỏe; thông tin về các hoạt động của họ Trịnh trên mọi miền đất nước và thân tộc ở nước ngoài v.v…
Ban Biên tập trang web www.hotrinhphianam.com hoan nghênh và kính mời bà con thân tộc họ Trịnh và bạn bè gần xa truy cập , góp ý và cung cấp thông tin, hình ảnh, bài viết làm cho trang thông tin ngày càng phong phú.

Lễ ra mắt của Hội đồng họ Trịnh phía Nam ngày 4/12/2011 tại Tp Hồ Chí minh